حواس...
یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۶19:48

بیا حواسمان را پرت کنیم
مالِ هرکس دورتر افتاد،
عاشق تر است
اول خودم
حواسم را بده تا پرت کنماشعار كيكاووس ياكيده
annie
رویای رسیدن به تو...
یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۶19:34
كاری کن
ساحل

رویای رسیدن به تو نباشد.
در دریا
چاره جز
عاشق بودن
نیست.


اشعار كيكاووس ياكيده
annie
هیچ دل تنگ نبوده‌ام!
یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۶19:27
هر شب که می‌خواهم بخوابم
می‌گویم
صبح که آمدی با شاخه‌ای گل سرخ
وانمود می‌کنم
هیچ دل تنگ نبوده‌ام
صبح که بیدار می‌شوم
می‌گویم
شب، با چمدانی بزرگ می‌آید
و دیگر نمی‌روداشعار كيكاووس ياكيده
annie